Flag cz Flag en

… profesionální doučování na míru

tel.: +420 722 78 60 68
e-mail:
Mobile menu

Doučování matematiky v angličtině

Doučování matematiky v angličtině jsou určeny zahraničním, ale i českým studentům, studujícím matematiku v anglickém jazyce, jak na zahraničních středních školách či univerzitách, tak i na anglických gymnáziích (anglických lyceích) nebo bakalářských programech na území České republiky.

On-line tutoring matematiky v angličtině, nejen v Praze, lze pojmout jako dlouhodobou formu doučování v pravidelných termínech nebo jako intenzivní konzultace před důležitým školním testem nebo závěrečnou zkouškou.

100% individuální doučování

Matematika v angličtině přes Skype pro všechny studující v anglickém jazyce, ať už na základní, střední či vysoké škole bez rozdílu věku a úrovně. Zcela individuální lekce maximálně přizpůsobené Vašim potřebám jsou plně on-line s cílem zlepšení znalostní úrovně a prospěchu.

Příprava na přijímací zkoušky

Individuální doučování matematiky v angličtině cílené na přípravu k přijímacím zkouškám na anglická lycea či gymnázia vycházející z požadavků konkrétní školy na znalosti uchazečů, podkladem k lekcím bývají oficiální vzorové vstupní testy.

Příprava na závěrečné zkoušky

Studenty vyšších ročníků připravuji již od roku 2014 na jejich závěrečné mezinárodně uznávané zkoušky z matematiky v angličtině, na všech úrovních, jako jsou IGCSE, GED či IB. Pojďme společně dosáhnout Vašeho lepšího bodového ohodnocení!

Pravidelné doučování matematiky v angličtině

Pravidelné lekce matematiky v anglickém jazyce po Skype obvykle využívají studenti, kteří si chtějí kondičně opakovat školní matematiku a zároveň si chtějí zvýšit úroveň svých znalostí. Obvykle je v daném školním roce nečeká žádná závěrečná zkouška a stačí jim skype lekce v délce 45 nebo 60 min pravidelně každý týden v domluvený čas. V případě potřeby si před uzavřením klasifikace koncem školního roku domluví několik extra lekcí pro upevnění látky a její procvičení.

V průběhu on-line lekcí matematiky je kladen důraz na logický postup řešení, aplikovatelnost v reálném životě a aktivní účast studenta při výpočtech. Tempo hodin je přizpůsobeno úrovni a potřebám každého studenta, kdy jsou v rámci individuálních sezení zodpovídány studentovy dotazy plynoucí z probírané látky.

Matematika v angličtině pro cizince

Cizinci studující matematiku v anglickém jazyce využívají lekce dvojím způsobem. Buďto se jedná o cizince, kteří chtějí přestoupit ze zahraniční střední nebo vysoké školy na příslušný stupeň vzdělání v České republice a doučování jim slouží jako příprava k přestupovým zkouškám nebo jako doplnění jejich matematických dovedností.

Druhou skupinu tvoří cizinci, kteří již v Česku delší dobu žijí a navštěvují nějaký studijní program v anglickém jazyce, ať už středoškolský nebo vysokoškolský. I pro tyto studenty jsou nabízeny následující formy matematického tutoringu.

Přijímací zkoušky z matematiky - Maths Entrance Exams

Nejmladší skupinu studentů využívajících doučování matematiky v angličtině přes Skype jsou ti, kteří se chtějí připravit na vstupní test z matematiky na některé z anglických gymnázií, jako jsou entrance exams na ECP, PBIS, Riverside School, PORG a další.

Během přípravy na vstupní test z matematiky v angličtině je snaha o rozvíjení matematické logiky a o aplikovatelnost matematických řešení na reálné situace. Student je při lekcích nabádán, aby “selským rozumem” zhodnotil správnost svých výsledků a případně je komentoval.

V rámci přípravy ke zkoušce jsou dle požadavků opakována desetinná čísla, procenta a zlomky (základní operace, převody, číselná osa, slovní úlohy), grafy lineárních funkcí a jejich aplikace ve slovních úlohách, základní útvary a tělesa (vyvození vzorců, podobnost v reálných situacích, slovní úlohy) a v neposlední řadě také klasická algebra (práce se znaménky, základní operace).

Délka přípravy na písemný test z matematiky je zcela individuální, někteří studenti se připravují jen 3 měsíce s frekvencí několikrát týdně nebo volí přípravu delší, a to zhruba jeden rok před jeho konáním s frekvencí 1 - 2x týdně.

Testy z matematiky v průběhu školního roku - Mathematics School Tests

S tutoringem matematiky v angličtině se studenti mohou připravovat i na své školní testy, a to buď intenzivní formou anebo formou pravidelnou. V obou případech jsou lekce zaměřeny na konkrétní požadavky pro nadcházející test a hluboké procvičení dané látky, v případě potřeby jsou zadány doplňující domácí cvičení.

Někteří studenti dávají přednost intenzivní formě doučování vždy několik dnů až týdnů před hlášenou písemnou prací z matematiky. Pokud chtějí přípravě věnovat pouze posledních pár dní, pak se většinou lekce domlouvají velice intenzivně, a to zpravidla na každý den. Jestliže je přípravě věnováno několik týdnů, pak je frekvence obvykle mezi 2 - 3 lekcemi týdně až do data konání.

Jiní studenti se naopak na svůj test raději připravují pravidelně a s předstihem. V těchto případech se pak volí pravidelná forma individuálního doučování z matematiky.

Mezinárodní maturita z matematiky - IGCSE / GCSE Mathematics

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) je zkratka pro mezinárodně uznávanou maturitní zkoušku z matematiky konanou v anglickém jazyce pod záštitou univerzity v Cambridge (Anglie), s více než 30-ti letou tradici. Tuto maturitní zkoušku skládají studenti mezi 14. až 16. rokem života, tedy v 11. roce studia.

Zkouška je velice populární nejenom pro svou mezinárodní uznatelnost, ale i pro širší budoucí uplatnění absolventů, jelikož garantuje určitou úroveň vzdělání.

IGCSE z matematiky je možné skládat na více úrovních např. Standard Level, Higher Level, Edexcel Level. V rámci doučování matematiky v angličtině zkušená lektorka připravuje studenty na všechny úrovně zkoušky. Při lekcích se pracuje s Cambridge učebnicemi, pracovními listy a v neposlední řadě i s tzv. Past Papers, tedy s otázkami z předchozích let.

Většina studentů se v rámci pravidelných lekcí na svou IGCSE Maths připravuje 1 - 1,5 roku (příprava probíhá během Year 11 nebo už od Nového roku v Year 10).

Americká maturita z matematiky - GED Maths

The General Education Development z matematiky neboli GED Maths je zkouška označující americkou maturitní zkoušku, která je platná na území Spojených států amerických a v Kanadě, nikoliv v Evropě. Je tedy určená studentům směřujícím k vyššímu vzdělání v Americe.

GED Mathematics je uzavřený test, kde student vybírá správnou odpověď z předložených možností. Ve zkoušce jsou užity zámořské jednotky objemu, délky, plochy, což je pro evropského studenta asi největší rozdíl oproti jiným testům. Zkouška obsahuje čtyři základní celky (základy matematiky, geometrie, algebra a funkce). Během přípravného doučování matematiky v angličtině ke zkoušce slouží testy z předchozích let jako vzorový podklad, ze kterého se vychází a následně procvičují typově stejné příklady.

Mezinárodní bakalářský certifikát z matematiky - Mathematics IB

International Baccalaureate Mathematics (IB Maths) je celoevropsky uznávaný certifikát z matematiky v rámci dvouletého programu Diploma Programme (DP) připravující studenty na následné univerzitní studium v rámci Evropy.

Absolvent zkoušky prokazuje pokročilé vědomosti z matematiky cílící především na analýzu problému, prezentaci informací, vytváření argumentů, logické závěry a kreativní řešení.

Během doučování matematiky v angličtině k IB Maths jsou postupně probrány všechny požadované okruhy dle sylabu a na základě oficiálních IB Mathematics Past Papers jsou procvičovány testové typy příkladů, díky kterým si student osvojí jejich formu. Jednotlivé lekce jsou zcela individuální, a tak je možné, dle požadavků a znalostí studenta, procházet jednotlivé okruhy rozdílným tempem.

IB Maths Tuition probíhá na obou požadovaných úrovních - IB Mathematics Standard a IB Mathematics Higher Level. (Od roku 2020 probíhá transformace úrovní IB z původních 4 levelů na aktuální 2 levely.)

Evropský pohovor - EPSO Mathematical and Logical Part

Uchazečům mající zájem o pracovní pozice v institucích Evropské unie je určena příprava na tzv. EPSO pohovor (European Personnel Selection Office), který mimo jiné obsahuje numerickou a logickou část.

Během prvního kola výběrového řízení, nazvaného CBT (Computer - Based Testing) je uchazeči předložen matematický test zaměřený především na numerické uvažování (Numerical Reasoning), tedy práci s procenty, filtraci dat a jejich logické zpracování a vyvození závěru. Při přípravě studenta k testu se postupuje podle schválené literatury a pracuje se s typově stejnými příklady, jaké oficiální EPSO test obsahuje.

Stejně tak se postupuje i v přípravě na část nazvanou abstraktní uvažování (Abstract Reasoning), jedná se o logickou část testu, kde je zkoušena především rytmika, rotace a logické souvislosti v předložené řadě obrazců.

Zásady zpracování osobních údajů

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×